Jesteś tutaj:
moje konto luxmed
Jesteś tutaj:  Dla Pacjenta » Badania i zabiegi » Laboratorium » Pracownie » Pracownia Hematologiczna
Dostosuj czcionkę: A A A

Pracownie

Pracownia hematologiczna

Pracownia hematologiczna naszego Laboratorium pracuje na wysoce zaawansowanych technologicznie analizatorach XN-2000 firmy Sysmex.

Zastosowane w nich najnowocześniejsze i wiarygodne techniki pomiarowe (fluorescencyjna cytometria przepływa z użyciem lasera półprzewodnikowego, metoda impedancyjna z ogniskowaniem hydrodynamicznym, metoda oznaczania hemoglobiny z użyciem siarczanu laurylu sodu) stwarzają możliwość wykrycia nieprawidłowości w układzie białokrwinkowym oraz czerwonokrwinkowym - diagnostyka niedokrwistości (mikrocytoza, makrocytoza hipochromia, anizocytoza, poikilocytoza) już w badaniu przesiewowym.

Analizator rozbudowany jest o następujące tryby pomiarowe: XN-CBC, XN-DIFF, XN-RET - dzięki czemu w razie konieczności, możliwe jest pogłębienie diagnostyki czy zweryfikowanie otrzymanych wyników inną metodą pomiarową. Wszystkie metody pomiarowe charakteryzują się wysoką czułością w wykrywaniu nieprawidłowości oraz efektywnym ich flagowaniem. Tym samym redukujemy ilość wykonywanych ręcznie rozmazów, co przekłada się na skrócenie czasu wydania wyników badania.

Dzięki automatycznej korekcji NRBC w każdym trybie pomiarowym, pomiar WBC jest zawsze bardzo dokładny (szczególne znaczenie u noworodków). Niewielka objętość aspiracji materiału, pozwala na w pełni wiarygodną analizę próbek pediatrycznych.


Oznaczane parametry:

WBC (leukocyty), RBC (erytrocyty), HGB (hemoglobina), HCT (hematokryt), MCV (średnia objętość erytrocyta), MCH (średnia zawartość hemoglobiny w erytrocycie), MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie), PLT (płytki krwi), RDW-SD, RDW-CV (szerokość rozkładu erytrocytów), MPV (średnia objętość trombocyta), P-LCR (wskaźnik megatrombocytów), PDW (szerokość rozkładu trombocytów), PCT(płytkokryt), MicroR (odsetek mikrocytów), MacroR (odsetek makrocytów), NRBC (%, # erytroblasty)

NEUT (neutrofile %, #), LYMPH (limfocyty %, #), MONO (monocyty %, #), EO (eozynofile %, #), BASO (bazofile %, #), IG (niedojrzałe komórki granulocytarne wyliczane w % i wartościach bezwzględnych #),

RET (retikulocyty %, #), RET He (ekwiwalent hemoglobiny w retikulocycie), LFR (retikulocyty o niskiej zawartości RNA), MFR (retikulocyty o średniej zawartości RNA), HFR (retikulocyty o wysokiej zawartości RNA), IRF (frakcja niedojrzałych retikulocytów), PLT-O (liczba płytek krwi zmierzona w kanale RET/płytki optyczne), Delta-He (różnica w hemoglobinizacji retikulocytów i erytrocytów), RBC-He (Zawartość hemoglobiny w erytrocytach), HYPO-He (Odsetek hipochromicznych krwinek czerwonych), HYPER-He (Odsetek hiperchromicznych krwinek czerwonych).


Do wyników morfologii krwi obwodowej z rozmazem automatycznym (w opcji odbioru wyniku on-line) dołączony jest graficzny obraz rozdziału populacji krwinek białych (skatergram) oraz graficzna wizualizacja rozkładu zależności między wielkością poszczególnych komórek , a ich liczbą (histogram). Analiza histogramów i skatergramów umożliwia uzyskanie bardziej szczegółowej informacji o nieprawidłowościach w obrazie krwi, które niekiedy trudno dostrzec analizując jedynie liczby, może być również przydatna w monitorowaniu przebiegu leczenia.


Przydatność kliniczna unikalnych parametrów hematologicznych oznaczanych w Laboratorium CM Luxmed:

RET-He (ekwiwalent hemoglobiny w retikulocycie):

 • Odzwierciedla aktualne zasoby żelaza dla syntezy hemoglobiny w szpiku
 • Daje informacje o dostępności puli funkcjonalnej żelaza
 • Pomocny w różnicowaniu klasycznego niedoboru żelaza ID od funkcjonalnego niedoboru żelaza FID (hemoglobina, mioglobina)
 • Pomocny w wyborze optymalnego leczenia niedokrwistości
 • Niezbędny do monitorowania odpowiedzi na leczenie żelazem lub erytropoetyny
 • Przydatny w wykrywaniu niedoborów żelaza w stanach ostrej fazy, kiedy testy biochemiczne zawodzą

IG- niedojrzałe granulocyty (metamielocyty, mielocyty, promielocyty):

 • Wskaźnik reakcji organizmu na infekcje
 • Różnicowanie infekcji bakteryjnych i wirusowych u dzieci
 • Szybkie rozpoznanie infekcji bakteryjnej i sepsy u dorosłych
 • Ocena efektywności leczenia zakażeń
 • Monitorowanie pacjentów z sepsą
 • Czynnik rokowniczy - przeżycie